ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>G@ABCDEF9HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@SummaryInformation(@DocumentSummaryInformation8 `WordDocument< Oh+'0( 8 H T `lt| b h e NUSER Normal.dotms~k26@0AO@@=r[ X5=WPS Office_11.1.0.11115_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,d  _o-NV q> 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.11194!6D7EB18563194A25BB0B602CDE0C30880Table?3Data (WpsCustomData P~{KSKS<9R0R0/4S/hT22"23D3$3G$hL1^/2R:,`2"H k _lςOo`LNb/gf[b b h e N yv Tyzf] zf[b2022t^[SUSbPgǑ- yvSJSITHW2021122201 _lςOo`LNb/gf[bbbh-N_ 2021t^12g22e v U_ N0bh--------------------------------------- 2 N0bhN{w---------------------------------------4 N0bh'irS gsQf------------------------------10 V0T T;Nag>k------------------------------------13 N0DN ------------------------------------------14 ,{NR bh _lςOo`LNb/gf[bbbh-N_Sf[!hYXb 1\zf] zf[b2022t^[SUSbPgǑ-yvۏLk bh s"kΏ&{TvsQagNvO^FUSRbh0 bhyv TySS Tyzf] zf[b2022t^[SUSbPgǑ- SJSITHW2021122201 N0 bh'irT T0peϑSb/gĉk 5 DNvU_SebcMR_/Tv#N 1udk bcMR_/TvbheNbhN\NNb~0 N0bh~R 3.1. bh'ir bh'ir_{/fhQe0*gO(uǏvSňTgb*gc[0WpNS*g cbheNBl[\vbheN bhN\b6eb N/T\~bhN0 3 bhN NcS5ub05u݋0 OwS5uP[Nbh0 3.4. bheNvO9eTdV 1 bh*bbkeTbheN N_O9e0 2 bh*bbkeMRbhNSNdh FO(Wbh*bbkeT NAQdh0 3.5RSbh SNRSbhT-Nh 3.6.TTbh ,g!kbh NcSTTSObh0 3.7. bh gHeg Nbh*bbkew bh gHeg:N90)Y0 3.8. bh~bk bh*bbkT YbhN\N3*N bhN gCg bvQNǑ-e_v^~bk,g!kbh0 V0_h0ċh 4.1. bhN cĉ[veT0WpۏLlQ__h bhNS>mNhccCgNhNf SR0bhN*g>mNhSR_hv Ɖ:N؞_h~g0 4.2. _he bhN\bhNNhhgbheNv[\`Q ~nxeT 1u]\ONXTS_Ob\ [bhN Ty0bhNk0agN0chTĉfNONb,gv 7 ͑b/gchTSpe NnbhBlv 8 ͑Q[bsQ.W[!j| Nnelv 9 vQ[*g[bheN[('`BlTagN\OQT^v 10 N TbhNbheNvNmňv 11 N TbhNbheN-NvyvvsQNXTQs TNNv 12 N TbhNvbheNQ[Qs^ck8^Nv 13 EeaTbNyOf_2R0L`SbRgؚ_6R0 2ċY9hnc gReHh0Yt z^0T^SYte0(ϑOce0 gRe_ NbO 0(OgY gRceI{`QL`SbRgؚ_10R0bheN3A0bheNvU_0Q[NbheNBlvN'` B0bheNQ[[te'` C0bheNňĉ'`0 [hQ&{Tv_ 3 R gNag N&{Tcb 1R cb[:Nbk0T 100bhNgT_ROYu$NMO\pe mQ0 [h 6.1. ċhYXTO cgq_RؚNOz^[bhNۏLcR0_Rv Tv cbhbN1uNO0Rؚz^cR0_RgؚNc T,{NvbhN\cP:N-NhP Nbvcnx[:N-NhN0 6.2. ċh\~:N@b gbhbNGW NTtb@b gbheHhGW NnbhNBle gCg&TQ@b gbh ċh\~_Nl gINR_{cSgNObNvbh0 6.3. Qs NR`b_KNNv bhN gCgQ[,g!kbh\O^hYt 1 Suq_TbhlQs^0lQckvݏl0ݏĉL:Nv 2 bhNvbhbNGWǏNǑ-{ f[!h N/eNv 3 V͑'YSEe Ǒ-NRSmv0 6.4. [*g-NhvbhN bhN N\O*g-Nhʑ0 N0-NhwfNST Tv~{ 7.1. -NhNnx[T bhN\Ǐf[!h[eQzlQ:y1)Y lQ:ygne_ sST-NhNSQ-NhwfN0 7.2. -NhN6e0R-NhwfNT ^(W10eQNbhN~{Ǒ-T T ǏgƉ:N>e_-Nh0 7.3. ,gbheNT-NhNvbheNSb-NhN@b\OQvTyfNbb\\O:NbhNN-NhNSe~{T TvOnc v^\O:NT TvDNNT TwQ g TI{l_HeR0 7.4. YbhN-NhT` bhN\Sm動bhN,g!k-NhDk\Oݏ~Yt 2.(u7b6e0R'irv^6eTk0 f b/gT hg^ 5u݋ 13961856376 ,{VR T T;Nag>k 10N'g T TuHeT3)YQ0 20N'0Wp _lςwe!^Յ1S_lςOo`LNb/gf[bc[0Wp 30N>ke_ 2.(u7b6e0R'irv^6eTk0 50f ,g!kbh@bpeϑNbb[EBl:NQ N>k;`N c-NhUSNBlpeϑۏL~{0 ,{NR D N DN1b TbhnxQ DN2bhQ DN3bhbN;`h DN4MnnUSSRybNh DN5b/gĉkSBl Q[SRbh Te\OQY Nb 10blQSN,gbhyvSyvvsQNXTKNGW NX[(WSq_TbhlQck'`vNUO)R[sQ|0 20?a cbheNvBlcO'irT gR bh'irS gRvbh;`N:N \Q 'YQ 0 30cSbheNv@b gag>k0agNTĉ[ >e_[bheNcQ(uvCg)R0 40 Ta cgqbheNvBlcO@b gDe0pencbOo`0 50S5e gCgQ[-NhNb&TQ@b gbh v^tgNObNS/f-Nhv͑agN 5el gINR_{cSgNObNvbh0 60beY-Nh \Ou[bheN[bhNv@b gBlTĉ[ e\L](WbheN+TO9efN -NbvhQ#NTINR0 70,gbheNv gHeg:Nbh*bbkeT90)YQ Ybe-Nh gHeg\^T T gHeg~bke:Nbk0 80N,g!kbbh gsQvN[ cN NOo`T| 0W @W ?ex 5u ݋ O w Email bhN Ty lQz cCgNh~{W[bvz e g DN3 b h b N ;` h bhyv Ty bhyvS ^SSS' ir T yWS0ĉ66664666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666<46666666666666666666666666666666666666666666666466 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh*.U@!.c0J B* phcV>*('@1(0ybl_(uCJaJ@OA@layui-laypage-curr0J 0OQ0label 0J B*ph<Ob<dkcke&dhWD`CJaJtOrt"Char Char Char Char Char Char Char'CJOJQJ^JaJhOhDefault(8$7$1$H$1B*phCJOJQJ^JaJmH sH nHtH_HZOZChar Char Char Char)dhG$H$ CJOJQJL@Le *a$$1$ CJaJ DN4 MnnUSSRybNh bhyv Ty bhyvS SS ^S TyWS0ĉ/B*ph CJOJ PJ QJ \B*ph CJOJ PJ QJ o(\B*ph CJOJ PJ QJ o(\$B*ph CJ4OJPJQJ aJ4@\'B*ph CJ4OJPJQJ o(aJ4@\7B*ph CJ4OJPJQJ aJ4@mHsHnHtH\U'B*ph CJHOJPJQJ o(aJH@\'B*ph CJHOJPJQJ o(aJH@\B*ph CJOJPJ\B*ph CJOJPJ\B*phCJOJQJo(5B*phCJOJQJo(5 .$...4.T.V.b......ʯr_O?/B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ B*phCJ OJQJo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJQJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJQJo(aJ B*phCJ,OJQJo(aJ, ..............ϿrePC.(B*phOJPJQJo(mH sH nHtHB*phOJPJQJo((B*phOJPJQJo(mH sH nHtHB*phOJPJQJo((B*phOJPJQJo(mH sH nHtHB*phCJ OJQJB*phCJ OJQJo(B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\ ......H/J///0 0j0l00²rbRB2B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\0J!B*phCJ0PJo(>*\0J!B*phCJ0PJo(>*\ B*phB*phOJPJQJB*phOJPJQJo(0000000001B1x1z111Ĵl]N>.B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@4B*phCJOJPJQJ^Jo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJ,OJPJo(aJ,B*phCJ,OJQJo(aJ,5B*phCJ,OJQJo(aJ,B*phCJ,o(aJ,B*phCJ,o(aJ,5 B*phB*phCJOJQJo(aJ\111111122B2D2R2T2ѾyiYI9!/B*phCJOJQJo(5@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@$B*phCJOJPJQJ^Jo(@$B*phCJOJPJQJ^Jo(@B*phCJOJQJo(@$B*phCJOJPJQJ^Jo(@4B*phCJOJPJQJ^Jo(@mH sH nHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(@ T2Z2^2`2t2v2~2222222`3ǽ~m^MD3 B*phCJOJQJ^Jo(KHB*phCJ5 B*phCJOJQJ^Jo(KHB*phCJOJQJ^JKH B*phCJOJQJ^Jo(KHB*phCJOJQJ^JKH B*phCJOJQJ^Jo(KHB*phCJOJQJ^JKHB*phCJOJQJo(5@B*phCJo(5B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@/B*phCJOJQJo(5@mH sH nHtH `3b3|3~333L4N4P4r4t44444̽yeQG>4*B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5'B*phCJOJQJ^Jo(5@KH'B*phCJOJQJ^Jo(5@KH B*phCJOJQJ^Jo(KH B*phCJOJQJ^JKHU B*phCJOJQJ^Jo(KH B*phCJOJQJ^JKHUB*phCJOJQJ^JKH B*phCJOJQJ^JKHU B*phCJOJQJ^Jo(KH B*phCJOJQJ^Jo(KH4444444444455N5R5T5v5}tcZ8BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]B*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(5v5x5z5~55555555555ɲ}fWM>',B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@B*phCJo(5B*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@B*phCJo(B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@ 5555555(6*6D6F6|6~66ʳwhYG5%B*phCJOJQJo(5@#B*phCJOJPJQJo(5@#B*phCJOJPJQJo(5@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@ 6666666666666Ѻn_O?0B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJ5@ 66 77 7"7,74767>7F7H7r7t7777Ĺt_TK@5*B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJ@B*phCJo(@(B*phCJPJo(@mH sH nHtH(B*phCJo(aJ@mH sH nHtHB*phCJo(aJ@B*phCJo(@B*phCJo(aJ@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@777777T8V8888888888ȽvkXMD;B*phCJ@B*phCJ@B*phCJo(@$B*phCJo(@mH sH nHtHB*phCJo(@$B*phCJo(@mH sH nHtHB*phCJo(@$B*phCJo(@mH sH nHtHB*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@88888888888"9$9&9(9R9T9V9X999úzqjaZQJA: B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ,OJQJo(aJ,5B*phCJ,OJQJo(aJ,5#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@99999999999:: ::::: :":$:8:::<:|ule\ULE<B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(<:>:L:N:b:d:f:h:j:n:|:~:P;R;T;V;X;\;p;r;t;v;;ù{qh_VMF=B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJ;;(<*<<<<<<<<<<<<<<<<<<< =ùxqhaXQH>B*phCJo(5B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJ ="=$=&=(=,=:=<=^=`=b=d=n=p=======> >*>,>¹wpg^ULC< B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJ,>J>L>N>R>T>v>x>z>|>~>>>>>>>>>>>ɿzlcZQJAB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJQJo(5B*phCJo(B*phCJOJQJ5B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo( B*phCJB*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(>>>>>>$?&?Z?\????????????Ļzpg]TJA: B*phCJB*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJQJo(5?????2@4@T@X@@@@@@@@@ A A^A`AAAƽwne\SLC:B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJPJo(5B*phCJo( B*phCJB*phCJo(AAAABDBFBXBZBBBBBBCNCPCfChCCCCCĽ~wne\UKAB*phCJo(5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo( B*phCJB*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJo(B*phCJ>* B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJ>*B*phCJo(CCCCCDD DDDDDDDDDDD&E(EPERETEVE\EjElEnEpEEEEEF`F~zwsokhdZCJOJPJo(5CJo(CJCJo(CJo(CJo(CJCJo( CJo(5CJo( CJo(5CJ5 CJo(5CJo(CJo(CJCJo(CJCJo(CJ5CJo(CJ5 CJo(5CJ5 CJo(5CJo(CJOJo(mHsH CJo(5CJo(CJ5 CJo(5CJ5 CJo(5B*phCJ5"`FbFdFfFFFFFFFFFFFFF G"G0G2GDGFGHGJGNGVGXGrGtGvGxG~GGGGÿ~vplfb\XCJo( CJo(5CJo( CJo(5CJ5 CJo(5CJOJQJo(CJOJQJo( CJOJQJCJOJQJo( CJo(5CJ5 CJo(5CJ5 CJo(5 CJo(5 CJo(5CJo(CJo(CJo(CJo(CJCJo(CJo(CJo(CJ CJo(5CJ5 CJo(5CJo(CJo(CJCJo(CJ"GGGGGGGGGGGGHHH H"H&H*HzHHHHHH´sj`WMB*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJOJPJo(5B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJOJQJ5B*phCJOJQJo(5CJo(CJo(CJCJo( CJo(5CJo( CJo(5CJ5 CJo(5 CJo(5CJo(CJ5 CJo(5HHHH@IBIDIFILI`ItIIIIIIIIJJŻ~tkaXKB8B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJOJQJo(B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJo(mHsHB*phCJo(B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJOJo(mHsHB*phCJo(B*phCJOJo(mHsHJ J JJKKKK"KrKtKvKxKKKKKK8L:LRLTLżwi`WNE> B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJQJo(\B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5TL~LLLLLLLLM2M4MS@SDSTSVSwpg`WPG@ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(VSZS\SSSSSSS$T&T>T@TXTZTTTTTTTTTxof]TKB9B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(TTTTTTTTTTUUUUUUVVVV˽vlcYPG=4B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJo(mHsHB*phCJo(B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJOJQJo(5B*phCJOJQJo(5B*phCJOJQJ5B*phCJ5B*phCJOJPJQJo(5VVPVRVTVVVXVVVVVVVVVVVVǾypaRH?5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJOJQJ^J o(B*phCJOJQJ^J o(B*phCJo(B*phCJOJQJ^J o(B*phCJOJQJ^J o(B*phCJo(B*phCJOJQJ^J o(B*phCJOJQJ^J o(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJOJQJ^J o(B*phCJOJQJ^J o(B*phCJo(5VWWWW2W4W6W8W>WhWjWWWWWWWǾwf[QH>- B*phCJOJQJ^Jo(KHB*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJOJo( B*phCJOJQJ^Jo(KH0B*phCJOJQJ^Jo(KHmH sH nHtH B*phCJOJQJ^Jo(KHB*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJOJQJo(5B*phCJo(5B*phCJOJQJo(5B*phCJ5B*phCJo(WWWWWXXXXXXXX YYRYTYʹwj\N@.#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJOJQJ5B*phCJOJQJo(5B*phCJOJQJo(5B*phCJPJB*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(5 B*phCJOJQJ^Jo(KHB*phCJo(5 B*phCJOJQJ^Jo(KH B*phCJOJQJ^Jo(KHB*phCJo(TYVYbYtYvYxYzYYYYYYµhQ.EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]B*phCJOJQJo(5\B*phCJQJ5\B*phCJQJo(5\B*ph CJOJQJo(B*phCJo(5B*phCJ,OJQJo(aJ,5#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@ B*phCJ,OJQJaJ,5@ YYYYYYYYYYŮtQ:+0J,mH sH nHtH_H0J+PJmH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] YYYYYYYYYYYǸ~gD--B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J+PJmH sH nHtH_H0J,mH sH nHtH_H0J+PJmH sH nHtH_H0J,mH sH nHtH_H0J+PJmH sH nHtH_H YZ ZZZ$Z&Z(Z,Z.Z2ZŶvS<%-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J,mH sH nHtH_H0J+PJmH sH nHtH_H0J,mH sH nHtH_H0J+PJmH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] 2ZBZDZRZTZXZZZ^ZdZŢhQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]dZfZZZZZZZZġgP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J,mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]ZZZZZZZZZZZ̽v_H%EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J,mH sH nHtH_H0J+PJmH sH nHtH_H0J,mH sH nHtH_H0J+PJmH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] ZZZZZZ[ [ [[[[̽}ZC,-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J,mH sH nHtH_H0J+PJmH sH nHtH_H0J,mH sH nHtH_H0J+PJmH sH nHtH_H0J,mH sH nHtH_H0J+PJmH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] [ ["[2[:[H[J[L[P[R[V[ŶvS<%-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J,mH sH nHtH_H0J+PJmH sH nHtH_H0J,mH sH nHtH_H0J+PJmH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] V[`[b[[[[[[[ŢhQ:#-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H][[[[[[[[[Ţt]P9-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J,mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H][[[[[[[\\ \Ů{XAEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J,mH sH nHtH_H0J+PJmH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] \ \\\\$\(\,\.\2\4\Ѯ}pY6-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J-mH sH nHtH_H0J.mH sH nHtH_H0J-mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] 4\N\R\T\f\n\p\r\x\z\~\ŮpM6-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J,mH sH nHtH_H0J/mH sH nHtH_H0J,mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ~\\\\\\\\\ŢhQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]\\\\\\\\\Ѯ]F#EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]\\\\\\\\\Ů]F#EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]\\\\] ]]]]]ѮsP9"-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J,mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] ]"]$]0]2]:]<]@]F]Ÿ~gP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J,mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]F]H]T]V]^]`]d]j]l]x]ġsP9,0J,mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J,mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] x]z]]]]]]]]Ůt]:#-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]]]]]]]]]]ŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]]]]]]]]]]Ѯt]:#-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]]]]] ^ ^^^^ŮtQ:#-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]^^ ^,^.^2^4^8^<^ŢhQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]<^>^H^J^N^P^T^Z^\^f^h^ġsP9,0J1mH sH nHtH_H0J0mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J-mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] h^j^n^p^t^v^x^z^~^^^^^^^^^^^Ůzpg]YVRFB:63CJCJo(CJo(nHtHCJo(CJo(mH sH nHtHCJo(CJCJo(B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(5-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]^^^^____ _ _____ _$_*_._4_>_J_N_P_T_ż|ule\ULE<B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo( B*phCJB*phCJo(T_h_j_z_|______D`F````````````aavi[NCB*phCJOJQJB*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(5B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(5B*phCJo(5CJo(CJo(CJo(CJo(CJo(CJCJo(CJo(CJo(CJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJaaa a8a:aDaFaPaRaXaZafahaaaaaaaa¸zqj`WNG>B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5CJo(CJo(CJo(mH sH nHtHCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(5#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@ B*phCJ,OJQJaJ,5@B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(aaaaaabbbbccc cjclcncpcrcccccÿp^O@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@B*phCJ5B*phCJ56B*phCJ56CJo(CJo( CJo(5 CJo(5CJo(CJo(CJo(CJo(CJCJo( CJo(5 CJo(5B*phCJPJo(nHtHB*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHcccccccccdd dd d(d8d:dô~uf]TE<3B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJQJo(@B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJQJo(@B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@:ddFdHdVdXdZdddddNePeeeeee˿uj_TI=1B*phCJ$o(aJ$5B*phCJ$o(aJ$5B*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJ$B*phCJo(aJmH sH nHtHB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJ,o(aJ,5B*phCJ,o(aJ,5B*phCJo(B*phCJOJQJo(@ B*phCJB*phCJo(eeffhfjf~fffffffffffffȽ{pg\QF;B*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJaJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJffggg g"g(g*g,g6g8g@gBgDgdgfgxggggƿsjaZQH>5B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phOJQJB*phCJ,OJQJo(5\B*phCJ,OJQJ5\B*phCJ,OJQJo(5\B*phCJ,OJQJ5\B*phCJ,OJQJo(5\ B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(aJgg h h`hbhhhhhhhhiii6i:i*B*phCJ>* B*phCJB*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(>*iiiijjvjxjjjjjkkkkk8k@kJkvkxkzkkxoh_VOF? B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJOJQJo(\B*phCJo( B*phCJkkkkkkkkkkkk,lPlRl^llllllllĻxof]TJC B*phCJB*phCJo(>*B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJ>* B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ>*B*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ>*B*phCJo(lmLmNmPmVmXmnmpmrmmmmmmnƶzl_QD6B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJPJo(aJB*phCJ$OJQJo(aJ$5B*phCJ$OJQJo(aJ$5B*phCJ$OJQJo(aJ$5B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(nnn n nnn(n*n.n0nFnHnPnRnZn\n˾}pcVI*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo("p$p&p6p`ppppppppppppǺvi\OB5B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJ$OJQJo(aJ$5ppp q qqqqqqq0q4q6q8q:qq@qBqDqHqJqLqNqPqRqTqVqXq\q^q`q˾}pcVI*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(5B*phCJOJQJo(5B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(s@sRsTsVs\s^srstsvsssss~m\J9'#B*phCJOJo(aJ>*@KH B*phCJOJo(aJ@KH#B*phCJOJo(aJ>*@KH B*phCJOJo(aJ@KH B*phCJOJo(aJ@KH"B*phCJ$OJQJo(aJ$5\"B*phCJ$OJQJo(aJ$5\B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJ@B*phCJOJQJB*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(sssssssssssssssssʽuj]RE:-B*phCJOJo(KHB*phCJOJKHB*phCJOJo(KHB*phCJOJKHB*phCJOJo(KHB*phCJOJKHB*phCJOJo(KHB*phCJOJKHB*phCJOJo(KHB*phCJOJKHB*phCJOJo(KHB*phCJOJKHB*phCJOJo(KH#B*phCJOJo(aJ>*@KH#B*phCJOJo(aJ>*@KH B*phCJOJo(aJ@KHsttttt ttttttttt t"t$t&tȽ{peZOD9B*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJKH&t*t,t.t0t2t4t8t:tt@tBtFtHtJtLtNtPtȽ{peZOD9B*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHPtTtVtXtZt\t^tbtdtfthtjtltptrtttvtxtztȽ{peZOD9B*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHzt~tttttttttttttttttt uȽyh_VLB5B*phCJOJQJo(B*phCJo(>*B*phCJo(>*B*phCJ>*B*phCJo( B*phCJOJo(aJ@KH#B*phCJOJo(aJ>*@KH B*phCJOJo(aJ@KH B*ph B*ph B*ph B*pho(B*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KH uuuuuuuuuuvvv8v:vFv³wlYE<)$B*phCJOJQJ^Jo(aJKHB*phCJaJ'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKHB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJ$OJQJo(aJ$5"B*phCJ$OJQJo(aJ$5\B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJ>*FvlvnvzvvvvvvvvvdzyeTA-'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH vv ww$w*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKHB*phCJo(aJ$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH wwwwwxx"x$x(xTxZxdx̹n]J7#'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH dxfxjxlxpxrxtxvxxxzxxxxűwl^Q@."B*phCJ$OJQJo(aJ$5\ B*phCJOJPJQJo(aJB*phCJOJQJo(B*phCJOJQJ5\B*phCJo(aJ'B*phCJo(aJmHsHnHtHU$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH xxxxxxxxxxy0y*B*phCJo(aJB*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJB*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJB*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJB*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJ"B*phCJ$OJQJo(aJ$5\lyyyyyyyzzPzRzTzzzzzzvk`UJ?4B*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJ'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KHB*phCJo(aJB*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJ$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KHzzzz{{{ {"{,{.{0{2{4{ʶ|hUJ6+B*phCJo(aJ'B*phCJo(aJmHsHnHtHUB*phCJo(aJ$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKHB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJ>* 4{6{8{:{<{>{@{L{N{P{T{V{b{d{h{j{l{r{t{v{x{|{~{B*phCJo(aJo(o(0J U0J mHsHnHtHU0J U0J U0J UB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJ---.... .V.............a$$VDa$$a$$d,a$$a$$^^a$$..J// 0l0000z11112D2 dhWD` dhWD` dhWD,` & Fdhd, d,WD`a$$ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`WD ` D2`2v22b3P4t444z555*6zo dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dh-DM 0`0dh-DM 0`0 dhWD` dhWD` dhWD` *6F6~66667"7H7t7777{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` 7777V88888$9T9999v dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dh d,WD-`- dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` 99: :::N:d:~:R;r;*<<<<v dhWD`dh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` <<"=<=`=p==== >,>T>x>{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` x>>>>>&?\???4@@@ A{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWDN`N dhWDN`N dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` A`AAAFBBBPChCCCC DDu dhWD` dh@&WD`dh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` DD(ERElEEbFFFF"G2GFGx dhWDi`i dhWD` dhWD` dhWD` dh@&WD` dhWD` dhWD` dhWD` dh@&WD` dhWD` dhWD` dh@&WD` FGXGtGGGGH HHBIIJKtKt dDWD` dDWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dh dhWD` dh@&WD` dhWD` dh@&WD` dhWD` dhWD` tKKK:LTLLLLM4M\MMkdD ^WD`dD ^WD` dDWD`dD ^WD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD` MMM&NNHOJObOlOOvPPP{kdhG$ WD`dhG$ WD` dhWD` dhWD` dDWD`dDdD dDWD` dDWD` dDWD`dD ^WD`dD ^WD` PPPPdhWD`$IfI&dh$IfI&dh$IfI&PP QQUB/dh$IfI&dh$IfI&$$If:V 44l44l0J' 6`IFn &  5(55pQZQQQ/$$If:V 44l44l0J' 6`IFn &  5(55pdh$IfI&dh$IfI&QQQPRdh$IfI&dh$IfI&dh$IfI&PRRR\RbRUB/dh$IfI&dh$IfI&$$If:V 44l44l0J' 6`IFn &  5(55pbRRRRB/dh$IfI&$$If:V 44l44l0J' 6`IFn &  5(55pdh$IfI&RR\SSdh$IfI&dh$IfI&dh$IfI&SSSSUB/dh$IfI&dh$IfI&$$If:V 44l44l0 J' 6`IFn &  5(55pS&T@TZTTdh$IfI&dh$IfI&dh$IfI&dh$IfI&TTTTR?,dh$IfI&dh$IfI&$$If:V 44l44l04f4J' 6`IFn &  5(55pTTTT9)dhG$ WD`$$If:V 44l44l04f4J' 6`IFn &  5(55pdhWD`$IfI&TTTUVRVVVVWW4WWdhUD]WD` dhWD`dh dhWD`dh0`0dh0`0dh0`0 dhWD` dhWD` dhWD`dhWD` WWXXXXYTYvYxYYY~ma$$1$$$9D $$If d @&WD` dpWD`dha$$ dhWD` dhWD` dhWDb`b dhWD` dhWD` dhWD`dha$$1$-DM UD]WD` YYYYa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfYYYYK:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06#\~#  5*5c5*5YYYY)$$If:V 44l44l0Q6#\~#5*5c5*5a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfY Z(Z.Z0Z a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If0Z2ZDZTZK:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06#\~#5*5c5*5TZZZ\Z^Z1$$If:V 44l44l06#\~#5*5c5*5 a$$$Ifa$$1$$$9D $$If^ZfZZZZa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfZZZZK:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#5*5c5*5ZZZZ1$$If:V 44l44l0Q6#\~#5*5c5*5 a$$$Ifa$$1$$$9D $$IfZZ [[[ a$$$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If[["[L[K:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#5*5c5*5L[R[T[V[1$$If:V 44l44l0Q6#\~#5*5c5*5 a$$$Ifa$$1$$$9D $$IfV[b[[[[$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If[[[[KB1a$$1$$$9D $$If a$$$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#5*5c5*5[[[[[4+ a$$$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#5*5c5*5$Ifa$$1$$$9D $$If[[[[$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If[[[\K:)a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#5*5c5*5\ \\\4$$If:V 44l44l0Q6#\~#5*5c5*5$Ifa$$1$$$9D $$If\\.\4\P\a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfP\R\T\r\KB1a$$1$$$9D $$If a$$$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#5*5c5*5r\z\|\~\1$$If:V 44l44l0Q6#\~#5*5c5*5 a$$$Ifa$$1$$$9D $$If~\\\\\$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If\\\\\O>5$a$$1$$$9D $$If a$$$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~# !5*5c5\\\\\I8'a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~# !5*5c5$If\\\\\8/ a$$$If$$If:V 44l44l0Q6#\~# !5*5c5$Ifa$$1$$$9D $$If\\\\$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If\\]&a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#! p5*5c5*5]]]]]/$$If:V 44l44l0Q6#\~#  !5$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If]$]2]<]>]$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If>]@]H]V]`]WF5$a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#  !5`]b]d]l]z]Q@/a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#  !5$Ifz]]]]]@/a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#  !5$Ifa$$1$$$9D $$If]]]]]/$$If:V 44l44l0Q6#\~#  !5$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If]]]]]$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If]]]]]WF5$a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#  !5]]]]6%a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#! p 5*5c5*5$If] ^^^$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If^^ ^<+a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#! p 5*5c5*5 ^.^4^6^$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If6^8^>^<+a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#! p 5*5c5*5>^J^P^R^$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfR^T^\^<+a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0Q6#\~#! p 5*5c5*5\^j^p^r^$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifr^t^v^^<0$ d @&WD` d @&WD`$$If:V 44l44l0[6#\~#! p 5*5c5*5^^___F``````a:au dhWD` & F dh HH^Hd @& d @&WD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` :aFaZahaaaaabbc clc{ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`   Q !"#$%&'()*+,-./012345678J:;<=>?@ABCDEFGHIVKLMNOPRSTUlcncpcccccccd d:dq@qBqDqFqHqJqLqNqPqRqTq dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFf" dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfTqVqXqZq\q^q`qbqdqfqhqjqlqnqpqFf dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFft dh$If dh$If dh$Ifpqrqtqvqxqzq|q~qqqqqqqq dh$If dh$If dh$If dh$IfFf dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$Ifqqqqqqqqqqqqqqq dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFfj dh$If dh$If dh$If dh$If dh$Ifqqqqqqqqqqqqqqq dh$If dh$IfFf$ dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFf! dh$Ifqqqqqqqqqxrzr dh$If dh$IfFfl& dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If zr|r~r>s@sTsVs^szupe`NLdhG$VDr^rUDY]dh dhWD`dhdh$$If:V 44l44l00(p55(5\ ^stsvssssssssss a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$IfWD ` st$$If:V 44l44l0eֈqcx4 !555555ttttt t t a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If tt$$If:V 44l44l0cֈqcx4 !555555ttttttt a$$^$If a$$^$If a$$^$Ifa$$^UDw]$If a$$^$If a$$^$Iftt$$If:V 44l44l0Oֈqcx4 !555555tt t"t$t&t(t a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If(t*t$$If:V 44l44l0sֈqcx4 !555555*t,t.t0t2t4t6t a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If6t8t$$If:V 44l44l0Rֈqcx4 !5555558t:tt@tBtDt a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$IfDtFt$$If:V 44l44l0Zֈqcx4 !555555FtHtJtLtNtPtRt a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$IfRtTt$$If:V 44l44l0aֈqcx4 !555555TtVtXtZt\t^t`t a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If`tbt$$If:V 44l44l0iֈqcx4 !555555btdtfthtjtltnt a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$Ifntpt$$If:V 44l44l0Uֈqcx4 !555555ptrtttvtxtzt|t a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If|t~t$$If:V 44l44l0kֈqcx4 !555555~ttttttt a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$IfKHmH sH nHtH_HRORfont21-0J B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*]VOVfont0110J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]VOVfont4110J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]XOXfont6140J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*H*]XOXfont7140J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*H*]VOVfont3110J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]XOXfont8140J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*H*] ...01T2`34v5566789<:; =,>>?AC`FGHJTLMbOQ`RVSTVVWTYYYY2ZdZZZ[V[[[ \4\~\\\\]F]x]]]]^<^h^^T_aac:defgikln\nnnnno"pp?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~.D2*679<x> ADFGtKMPPQQPRbRRSSTTTWYYYY0ZTZ^ZZZZ[L[V[[[[[\\P\r\~\\\\\\]]>]`]z]]]]]]^ ^6^>^R^\^r^^:alcPe hRlnnnnnnop8qTqpqqqqzr^sst tttt(t*t6t8tDtFtRtTt`tbtntpt|t~tttnvx8{|{~{   9 G.[x @Times New Roman-([SOS4 MingLiUPMingLiU-ExtB?4 .Cx @Courier New- |8ўSO5$ .[`) ( TahomaA4 N[_GB2312N[G$ HelveticaArialA4 wiSO_GB2312wiSO1NSe-N[3$ .[x @ArialO MinchoYu Gothic UI b h e NUSERs~k QhCp[ X5 qf!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[l0P)?!s2[[[[H&j.Md^r1G5h/19X$-Q{\U*4C7KW[n%(7h$UeRjM4@`g7`tp 7< a 1e s RW y f O<V7-''<W_2 =lFAmY;`6nsok3Hovz+_<5=ziot 8CR&[[ 7Uc(Z eks#3-J6N4sDf;{yzt+r=?\uf G }\ 4_ !G! S!;a!"5-"l8"UZ"#0#D#O#`#b#Wf#f#}#D$%]\%^%b%*&&$4&4&m&M&n'%' `'.((-{(r )-+)YC)C)E)_])m)'** 4*..(.x,. /!/5/9n071v 11="1[X1_12%2-2623Rn3c44/D4,Q4Y45,5L5H$6%6>6Q677 7 2757~X7V]7v7+/8>8 997[9w9:R:~z:6<K9<x<Zx<@=:=N=s[=@>#>d0>B>M>8?C??@,@$Y@ }@ATB*BdVBzvBUzBC %CAD3DuEc\cfc|dGde'e+e^e\cef$f&fUCfIfgMg`g'rg|g h2iv4ij7im9ivBi@OiUiViqijljsj,k:k_kIpkukRlolncn}noNoGOoZo`o pp`p}pMqYQqvqr4/r>rssds!s8s>smps;tBUts uMuv"vk1vMLv@_v!evG>wAw]wB_wx4x6IxSxPyQyVy_ycyzz(zp=z;Szxczmz{}d{rr{6 }\%}Y}Ea}h~v~<\%DDfTA#SW $,28@W3~-0C4KW[]u=4BI$\bzqa&} -;@iv x%WEb\H$16XT009IT`!Bb-UJ{-73Ab()h0)=a kyKOuQU }<OQhU{ %Zs{|+8WW.Bn9hCJ lrt(/ 8[Ly 2m6 XU_n ^.SCDEb S.0E = MLaz(6cO.>p>J\gR-Rs2Q#"l[1l4yK% #S3^BL}bgFi1xO jBr{sU +-Op5;AD'j34>1E_ zz!/@!i6lIyP@TUtl:t` \is|el%m2:Y S%T*? P=NDqG!,;(AcA_5 ;^NZaK *-/GCVL_l8=&BBSX EZcfo Y&QViyT 0;hiu| -?qP|~{G"D=_oc ^N(B2IPTjp.>\pQ)EF{?F S0 CS,OdUrU/{N-!<HVr+MoJW"PzM&05WYw-9 ~^kr.EJ*z 3Vkpq(6 %6[jVY& p)>MTA,j@tC)vP iL#&fX?^h jxy~@t^vXMTrwJ'3<[@jy~4Eu+Z0K2u9B;gL&fs?+ie# jj +RY*j6#`%KQfr `,"LluMv51I4HIOYGViokq ww,0Vbr.Ur H-W29/zlBbxz C4HIBdns;8K@aqb+`L#!+2Mbc] Z 3vvD]]k~ nj#J R()QTaCXl\_t259<9<o< ( r( h S *(( e,gFh 2" h S *(( e,gFh 3" ZB S (() v~ 4"* 3 ?:899L8M8t8$ tttt$$If:V 44l44l0ֈqcx4 !555555ttttttuuuuuuv:vnvzdhZZa$$G$1$4$dw^wUDY]dw^wUDY]dhG$UDY]WD K `K dhG$UDY] dhWD` dhWD` dhWD`WD `WDl`nvvwww$xtxxxxxx{fWdw^wUDY]dha$$G$VDq^qUDY]d ] dhUDY]dhZZa$$G$1$4$v`vdhZZa$$G$1$4$X`XdhZZa$$G$1$4$X`XdhZZa$$G$1$4$X`XdhZZa$$G$1$4$dhZZa$$G$1$4$ xxzRzTzzzz0{4{6{8{yn dhUDY] dhUDY] dhUDY]dhUDY]WDd`dhUDY]WDd`dh"]"WDd`dh"]"WDd`dh"]"dh"]"WD0`0dh"]"WD0`0d ] 8{:{<{>{P{R{T{l{n{p{r{t{v{x{z{|{a$$a$$ 9r 9r 9r #$&` 9r  9r 9r 9r #$&` 9r dhUDY] dhUDY] dhUDY]|{~{ dhUDY]70. A!l#"$%S2P18 04A .!#"$n%S2P1801. A!l#"l$%S2P18  #(#-p5$$$$ 55 5T55 5l5 55 MFfjL$$If:V 44l44l0  #(#-p5$$$$ 55 5T55 5l5 55 MFf!L$$If:V 44l44l0  #(#-p5$$$$ 55 5T55 5l5 55 MFf$L$$If:V 44l44l0  #(#-p5$$$$ 55 5T55 5l5 55 MFfl&Mt9&9X 9!! _Hlt529243434 _Hlt49673248 _Hlt49764513 _Hlt49764523 _Hlt49764623 _Hlt15786850 _Hlt15786849 _Hlt529244298v9v9@