ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFOHIJKLMNQPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0ĚSummaryInformation(@DocumentSummaryInformation8 `WordDocumentD Oh+'0( 8 H T `lt| b h e NUSER Normal.dotms~k26@@S/6O@@MGsX$=WPS Office_11.1.0.11875_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,d  _o-NV q= 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.11875!6D7EB18563194A25BB0B602CDE0C30880TableG4Data QHWpsCustomData PLKSKSDA/4S/h^2"2~3D3$4$ChL1^/2R3Vl@`2" P _lςOo`LNb/gf[b b h e N yv Ty1-4Sf[u[ |ivceGS~9e yvN!k yvSJSITHW2022070201 _lςOo`LNb/gf[bbbh-N_ 2022t^07g20e v U_ N0bh--------------------------------------- 2 N0bhN{w---------------------------------------4 N0bh'irS gsQf------------------------------10 V0T T;Nag>k------------------------------------13 N0DN ------------------------------------------14 ,{NR bh _lςOo`LNb/gf[bbbh-N_Sf[!hYXb 1\1-4Sf[u[ |ivceGS~9e yvN!k ۏLk bh s"kΏ&{TvsQagNvO^FUSRbh0 bhyv TySS Ty1-4Sf[u[ |ivceGS~9e yvN!k SJSITHW2022070201 N0 bh'irT T0peϑSb/gĉk 5 DNvU_SebcMR_/Tv#N 1udk bcMR_/TvbheNbhN\NNb~0 N0bh~R 3.1. bh'ir bh'ir_{/fhQe0*gO(uǏvSňTgb*gc[0WpNS*g cbheNBl[\vbheN bhN\b6eb N/T\~bhN0 3 bhN NcS5ub05u݋0 OwS5uP[Nbh0 3.4. bheNvO9eTdV 1 bh*bbkeTbheN N_O9e0 2 bh*bbkeMRbhNSNdh FO(Wbh*bbkeT NAQdh0 3.5.TTbh ,g!kbh NcSTTSObh0 3.6. bh gHeg Nbh*bbkew bh gHeg:N90)Y0 3.7. bh~bk bh*bbkT YbhN\N3*N bhN gCg bvQNǑ-e_v^~bk,g!kbh0 V0_h0ċh 4.1. bhN cĉ[veT0WpۏLlQ__h bhNS>mNhccCgNhNf SR0bhN*g>mNhSR_hv Ɖ:N؞_h~g0 4.2. _he bhN\bhNNhhgbheNv[\`Q ~nxeT 1u]\ONXTS_Ob\ [bhN Ty0bhNk0agN0chTĉfNONb,gv 7 ͑b/gchTSpe NnbhBlv 8 ͑Q[bsQ.W[!j| Nnelv 9 vQ[*g[bheN[('`BlTagN\OQT^v 10 N TbhNbheNvNmňv 11 N TbhNbheN-NvyvvsQNXTQs TNNv 12 N TbhNvbheNQ[Qs^ck8^Nv 13 EeaTbNkvckOPy_{(WbheN-NcOb/g/ecDe0b/geHh 20R [eeHh3RO'R3RY[ňՋeHhS6eeHh3R 3R(ϑOce3R[hQOce gReHh3R.UT gR{t6R^NOSO|3R^%` gRceT~OT^e2ROOgY gRbeHhTR2R ċY cgq NRE^^SbR90%d"Od"100%80%d"o90%70%d"-N80%60%d"N,70%0S@b gċ[bXTRe_-Nh0 7.3. ,gbheNT-NhNvbheNSb-NhN@b\OQvTyfNbb\\O:NbhNN-NhNSe~{T TvOnc v^\O:NT TvDNNT TwQ g TI{l_HeR0 7.4. YbhN-NhT` bhN\Sm動bhN,g!k-NhD\~pkp01r1NS0NڋLC-LCLCUS!j>\~9h809~pkp01r1NS0NڋLC-LCLCUS!jSIQ~9h28101IQ25uIQ~6eShVS\z tzf0& f[01r1NSCSFQUS!jUS~CSFQIQ~Nbc:g MRzS\z 1*NCSFQIQS+2*NCSFQ5uS US!jUS~ 1310l 20KM *N411IQ~6eShVc6ez tzf0& f[01r1NSCSFQUS!jUS~CSFQIQ~6eShV :g?bc6ez 1*NCSFQIQS+1*NCSFQ5uS US!jUS~ 1550l 20KM *N412Nbc:gH3C0wm^ZƉ0NS:N24S24SCSFQPOENbc:g 380WS413PVC~{VNDN25DN25s|128014XgV~0N01r1NS12UXg12UXg*N415e][ňՋ9(u 10;Nhvir Ty(;NhvirpeϑǑ-hvir@b[svRbvh 0) 1 Q~DdP:gg:g 50*N 400N 1/1.8" hQi_~CMOS[R` ICReYWR{WQ~DdP:g0 gNOgq^:i_r:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);ў}v:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR \4Y:2.8-12mm F1.4, 4ls^Ɖ:W҉107~40 [R`V:120dB ƉS)hQ:H.265/H.264 / MJPEG g'YVP:\[:2560x1440 X[PR:/ecMicro SD(sSTFaS)/Micro SDHC/Micro SDXCaS(128G)eQ,g0WX[PSeQ~ O,NAS(NFS,SMB/CIFSGW/ec) cS:1 *NRJ45 10M/100M/1000M^N*YQS ƉQ:1Vp-p Composite Output(75/BNC) 󗑘cS:1[󗑘eQ(Line in)/QcS bfeQ:1 bfQ:1(bfQg'Y/ec AC/DC24V 1A) cS:1*NRS485cS ]\O)n^Tn^:-30!~60!,n^\N95%(eQ~) 5unO^:AC:24V20%;PoE:802.3at 5uncS{|W:$N~_5uncS 2bI{~:IP67 2fI{~:IK10 eIQݍy:~YeIQ,eIQݍyS20-50m R:24W Max 2 iSecure Center-EducationYe~T[2{ts^S(DS)cCg Ǒ-peϑ300 WSiSecure Center-Education (DS)-VMS b/gBl 10g'Yv^SSAmpeϑ1000 20/ec5uƉX{tpeϑ10 30/ecxY{tpeϑ1280 N0.UT gRBl 10Ǒ-hvir.UT gRBl ;NY(OǑ-[ňv;NvcYb/g&{TS_MRؚeb/gvSU\R (WnO(uRvMRc N Y(WNT Nt^eQOcN[vHQۏ'`0;NY(OgNt^ ^N:NV }[v_cOW#MQ9fbc0[O(uevbO0T(W24\eQT^ 48\eQcdEe b` Yck8^O(u 20Ǒ-hvir6ehQ(9hncV[ gsQĉ[0Ǒ-eN0bNevT^eNNST T~[vQ[T6ehQۏL6R[ 6e`Q\O:N/eN'>kvOnc0) 9hncbheNBlv'irpe(ϑ0b/gSpe0bheNT^Q[ST T~[ag>k ~~6e Ǒ-hvvQNb/g0 gRI{Bl#' N0[ňՋ0RMOTO(uW0 40-NhUSMO#\S gvcYS~MQ9bd N1uǑ-e cgqVDN{tBlۏLYn0 N0FURBl 10Ǒ-yv[]gbN'gT T~{T10)Y 20Ǒ-yvNNbgbLv0Wp_lςOo`LNb/gf[bS4-114[(!hV110vc[SvcY[ňvwQSOpMO) 30N>ke_ cgqRgN>kve_sS[ň0Ջ06eTkv95% YO>kNt^TNn0 ,{VR T T;Nag>k 10 gR0Wp_lςwe!^Յ1S_lςOo`LNb/gf[bc[0Wp 20N>ke_,gyvl gN>k -NhN_{(Wĉ[eQ[b,gyvTy gRQ[ ~bhN6eTkSBl Q[SRbh Te\OQY Nb 10blQSN,gbhyvSyvvsQNXTKNGW NX[(WSq_TbhlQck'`vNUO)R[sQ|0 20?a cbheNvBlcO'irT gR bh'irS gRvbh;`N:N \Q 'YQ 0 30cSbheNv@b gag>k0agNTĉ[ >e_[bheNcQ(uvCg)R0 40 Ta cgqbheNvBlcO@b gDe0pencbOo`0 50S5e gCgQ[-NhNb&TQ@b gbh v^tgNObNS/f-Nhv͑agN 5el gINR_{cSgNObNvbh0 60beY-Nh \Ou[bheN[bhNv@b gBlTĉ[ e\L](WbheN+TO9efN -NbvhQ#NTINR0 70,gbheNv gHeg:Nbh*bbkeT90)YQ Ybe-Nh gHeg\^T T gHeg~bke:Nbk0 80N,g!kbbh gsQvN[ cN NOo`T| 0W @W ?ex 5u ݋ O w Email bhN Ty lQz cCgNh~{W[bvz e g DN3 b h b N ;` h bhyv Ty bhyvS ^SSS' ir T yWS0ĉ66664666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666<46666666666666666666666666666666666666666666666466 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh*.U@1.c0J B* phcV>*('@A(0ybl_(uCJaJ@OQ@layui-laypage-curr0J 0Oa0label 0J B*ph<Or<dkcke'dhWD`CJaJtOt"Char Char Char Char Char Char Char(CJOJQJ^JaJhOhDefault)8$7$1$H$1B*phCJOJQJ^JaJmH sH nHtH_HZOZChar Char Char Char*dhG$H$ CJOJQJL@Le +a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_HRORfont21-0J B*phCJOJQJ^Jo(aJ6>*]VOVfont0110J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]VOVfont4110J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]XOXfont61 ;` bhN Tyz cCgNh~{W[bvz eg DN5 b/gĉ/B*ph CJOJ PJ QJ \B*ph CJOJ PJ QJ o(\B*ph CJOJ PJ QJ o(\$B*ph CJ4OJPJQJ aJ4@\'B*ph CJ4OJPJQJ o(aJ4@\7B*ph CJ4OJPJQJ aJ4@mHsHnHtH\U'B*ph CJHOJPJQJ o(aJH@\'B*ph CJHOJPJQJ o(aJH@\B*ph CJOJ PJ \B*ph CJOJ PJ \B*phCJOJQJo(5B*phCJOJQJo(5 .".&.R.T.X.Z.\.^...ηjO<)$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ B*phCJ OJQJo(aJ B*phCJ,OJQJo(aJ, ..............ϿobWB5B*phOJPJQJo((B*phOJPJQJo(mH sH nHtHB*phCJ OJQJB*phCJ OJQJo(B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\B*phCJ OJ PJ QJ o(\ .........N/P///00Ȼ{k[K;+B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\0J"B*phCJ0PJo(>*\0J"B*phCJ0PJo(>*\ B*phB*phOJPJQJB*phOJPJQJo((B*phOJPJQJo(mH sH nHtHB*phOJPJQJo((B*phOJPJQJo(mH sH nHtH0p0r00000000001H1J1ϿufWD-,B*phCJOJPJQJ^Jo(@nHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJ,OJPJo(aJ,B*phCJ,OJQJo(aJ,5B*phCJ,OJQJo(aJ,B*phCJ,o(aJ,B*phCJ,o(aJ,5 B*phB*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\B*phCJOJQJo(aJ\J1N1P111111111ͺt]B+,B*phCJOJPJQJ^Jo(@nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(@mH sH nHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(@nHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@$B*phCJOJPJQJ^Jo(@$B*phCJOJPJQJ^Jo(@,B*phCJOJPJQJ^Jo(@nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(@mH sH nHtH 11122&2(2*2B2F2J2L2ƳqaI1!B*phCJOJQJo(5@/B*phCJOJQJo(5@mH sH nHtH/B*phCJOJQJo(5@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(5@3B*phCJOJPJQJo(5@mH sH nHtH/B*phCJOJQJo(5@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(5@$B*phCJOJPJQJ^Jo(@$B*phCJOJPJQJ^Jo(@B*phCJOJQJo(@,B*phCJOJPJQJ^Jo(@mH sH L2N2P2^2`2d2h2j2~22222ͽ}mcSD3$B*phCJOJQJ^JKH B*phCJOJQJ^Jo(KHB*phCJOJQJ^JKHB*phCJOJQJo(5@B*phCJo(5B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@/B*phCJOJQJo(5@mH sH nHtH/B*phCJOJQJo(5@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(5@3B*phCJOJPJQJo(5@mH sH nHtH/B*phCJOJQJo(5@mH sH nHtH 2222233<3B3H3J3x3z3Ųq^K8%$B*phCJOJPJQJ^Jo(KH$B*phCJOJPJQJ^Jo(KH$B*phCJOJPJQJ^Jo(KH$B*phCJOJPJQJ^Jo(KH4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(KH$B*phCJOJPJQJ^Jo(KH$B*phCJOJPJQJ^Jo(KHB*phCJ5 B*phCJOJQJ^Jo(KHB*phCJOJQJ^JKH B*phCJOJQJ^Jo(KH z33333334444,4F4R4V4X4\4^4ʶ{rkbQH7.B*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5'B*phCJOJQJ^Jo(5@KH'B*phCJOJQJ^Jo(5@KH!B*phCJOJPJQJ^JKHB*phCJOJQJo(aJ\^4b44444444444555Ļ{rcL=&,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@B*phCJo(B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]B*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtH55 5555565:5<5>5@5D5ʳteN?(,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@B*phCJo(5B*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@ D5F5J5R5T5j55555555ʻo`QB3B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@ 566666"6&6(6*6,606>6˼w`Q:+B*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@,B*phCJOJQJo(@mH sH nHtHB*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJ5@B*phCJOJQJo(5@#B*phCJOJPJQJo(5@#B*phCJOJPJQJo(5@ >6@6J6v6x66666666666rgZE0(B*phCJPJo(@mH sH nHtH(B*phCJo(aJ@mH sH nHtHB*phCJo(aJ@B*phCJo(@B*phCJo(aJ@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(5@B*phCJOJQJo(5@66677777 7z7|777(8,8.80828ʿ}r_TA6B*phCJo(@$B*phCJo(@mH sH nHtHB*phCJo(@$B*phCJo(@mH sH nHtHB*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJo(@B*phCJ@B*phCJo(@286888:8<8H8R8T8`8b8h8j8l8t8v88888Ͻwne\SJA: B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ,OJQJo(aJ,5B*phCJ,OJQJo(aJ,5#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@B*phCJ@B*phCJ@B*phCJo(@$B*phCJo(@mH sH nHtH8888899F9H9J9L9N9R9`9b9|9~99999999ƿ~ule\ULE<B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(999999999999999999:::::ȿwne^TKAB*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ::::::;;;;<<<<< <"<(<*<8<:<<<><Ļ|ri_VMD= B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(B*phCJ5><`<b<d<f<h<<<<<<<<<<<<<<< ==0=2=Żvof]TMD= B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(5B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(2=\=^===============>>>$>(>¸xne\OF8B*phCJOJQJo(5B*phCJo(B*phCJOJQJ5B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo( B*phCJB*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo((>.>0>2>4>@>D>J>L>x>z>>>>>?? ? ???ƽ~pbXOE<B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJOJPJo(5B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJQJo(5B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(??&?(?*?,?F?H?Z?j?????@@j@l@n@p@r@v@¹wng]TJAB*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJPJo(5B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(5v@@@@@AA.AnApAAAAAABB0BtBvBBBB¹wne\SJC B*phCJB*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJo(B*phCJ>* B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJ>*B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(BBBdCfCrCtCvCxCzC~CCC"D$D&D(D*D.D6D8D:DR@RRRRRRRRRRRRRSSS S"S*S,S0S2So(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(55o(5>2SZS\SSSSSSSSSSSSSSS"T$T2T4TbTdTrTtTTTTTTU U*U,U0U8U:UGB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>* *fHq \]_B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KH *fHq mH sH nHtH_H\]DB*phCJOJ PJ QJ ^J aJ56>* *fHq \]_B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KH *fHq mH sH nHtH_H\]#B*phCJOJQJo(aJ5KH#B*phCJOJQJo(aJ5KH3B*phCJOJQJo(aJ5KHmH sH nHtH[[[[[[ϫ{W'_B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KH *fHq mH sH nHtH_H\]GB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>* *fHq \]_B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KH *fHq mH sH nHtH_H\]GB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>* *fHq \]_B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KH *fHq mH sH nHtH_H\] [[[[[[۫W3GB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>* *fHq \]_B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KH *fHq mH sH nHtH_H\]GB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>* *fHq \]_B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KH *fHq mH sH nHtH_H\]GB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>* *fHq \][[[[[[[\\ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]\h\j\ ]]N]P]ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]P]h]j]]]]]ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]]l^n^^^__ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]_6_8_H_J___ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]_____ `"`ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"`@`B`V`X`l`n`ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]n````````ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]````aa(a*alaŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]lanaaaaaaaŢ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]aaaaaaaaaŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]abbbbbb b"bŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"b*b.b0b2b8b:bNbPbŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Pb`bbbrbtbvbxbbbŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]bbbbbbbbbŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]bbbbbbbbbŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]bbbbbccccŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]cccc c"c$c*c,cŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],c@cBcFcHcRcTcVcXcŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Xc^cbcdcfcjclcccŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]cccccccccŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]cccccccccŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]cccccccccŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]cdd.d0ddXdŢhQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]XdZdtdvdddddܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]dddddddddŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]dddeee eBeŢ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]BeDeFeHeJeNeReTeZeŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Ze\ereteze|eeeeŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]eeeeeeeeeŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]eeeeeeeeeŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]eeeeeefffŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ffff f"f$f(f,fŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*],f.f>fBfDffffffggŮziXG6% B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo(#B*phCJOJQJo(aJ5KH-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] gggggg.h0hPhRhhhiiiiiiijj&j(jbj̻wfUD3 B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( bjdjjjjjjjjjkk$k̻wfUD3 B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( $k&k|k~kkkkkkk ll,l̻wfUD3 B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( ,l.lPlRlTldlflhlllmm̮iXG6!(B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo(0B*phCJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtH+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( mmmnnlnnnpnnnn o otcR9(&o( B*phCJOJPJQJ^Jo(0B*phCJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtH B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo((B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH(B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo( B*phCJOJPJQJ^Jo(0B*phCJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtH(B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH oooo6oFoHoJoooo˭nYH3(B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH(B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH B*phCJOJPJQJ^Jo((B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH(B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH0B*phCJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtH B*phCJOJPJQJ^Jo(;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH oppp0p2p4p6p:p>p@ptpʹnUD/ B*phCJOJPJQJ^Jo((B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH B*phCJOJPJQJ^Jo(0B*phCJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtH B*phCJOJPJQJ^Jo(0B*phCJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtHB*phCJo(5#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@0B*phCJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtH0B*phCJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtH0B*phCJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtH tpvpxpppqqqq.q0q*rįt[J5$ B*phCJOJPJQJ^Jo((B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH B*phCJOJPJQJ^Jo(0B*phCJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtH(B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH(B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH B*phCJOJPJQJ^Jo((B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH B*phCJOJPJQJ^Jo(0B*phCJOJPJQJ^Jo(mH sH nHtH B*phCJOJPJQJ^Jo( *r,r.r0r2r4r6r8r:rr@rTrȶn\J8&#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@ B*phCJOJPJQJ^Jo((B*phCJOJPJQJ^Jo(nHtH B*phCJOJPJQJ^Jo( TrVrXrnrpr~rrrrrrrrrrrufWNE6-B*phCJo(B*phCJOJQJo(@B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@#B*phCJ,OJQJo(aJ,5@rrrss s sss$s&s(sZsbsfshstt~tŶlaVK@5B*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJ$B*phCJo(aJmH sH nHtHB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJ,o(aJ,5B*phCJ,o(aJ,5B*phCJo(B*phCJOJQJo(@ B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJQJo(@B*phCJo(~tttttttt6u8uLuNuuuuuuuuƻyncXMB9B*phCJaJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJ$o(aJ$5B*phCJ$o(aJ$5B*phCJo(aJB*phCJo(aJuuuuuuuuuuuuuuvvvvv2vȿueWG>5B*phCJo(B*phOJQJB*phCJ,OJQJo(5\B*phCJ,OJQJ5\B*phCJ,OJQJo(5\B*phCJ,OJQJ5\B*phCJ,OJQJo(5\ B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJ2v4vFvXvbvxvvvv.w0wrwtw|wwwwwwwwxyri_VMDB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJ>* B*phCJB*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJ>*B*phCJo( B*phCJxx x(x*x^x`xdxhxxxDyFylynyyyyyyyyzú|slc\SLC:B*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJOJQJo(\B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJOJQJo(\B*phCJo(B*phCJOJQJo(\zzzDzFzHzPzTzzzzzzzzzzzzz{ {,{h{t{ƽ{tkd[RH?B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJ>* B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ>*B*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ>*B*phCJo( B*phCJt{v{{{{{{|||$|&|<|>|@|P|||zj[N@3B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJPJo(aJB*phCJ$OJQJo(aJ$5B*phCJ$OJQJo(aJ$5B*phCJ$OJQJo(aJ$5B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJo(>*B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJo(||||||||||||||}}}ɼ{naTG:-B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*} }(}*}2}4}:}<}B}D}L}P}R}T}V}X}Z}˾}pcVI*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(~~~~~~.Rl}pbTG:-B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJ$OJQJo(aJ$5B*phCJ$OJQJo(aJ$5B*phCJ$OJQJo(aJ$5B*phCJOJQJo(@˾}pcVI@BDFHJ˾}pcVI*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(5B*phCJOJQJo(5B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(Ё "$*,@BDRʽzhVE4 B*phCJOJo(aJ@KH B*phCJOJo(aJ@KH"B*phCJ$OJQJo(aJ$5\"B*phCJ$OJQJo(aJ$5\B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJ@B*phCJOJQJB*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(>*B*phCJOJQJo(Rfxʹ}peXM@5(B*phCJOJo(KHB*phCJOJKHB*phCJOJo(KHB*phCJOJKHB*phCJOJo(KHB*phCJOJKHB*phCJOJo(KHB*phCJOJKHB*phCJOJo(KH#B*phCJOJo(aJ>*@KH#B*phCJOJo(aJ>*@KH B*phCJOJo(aJ@KH#B*phCJOJo(aJ>*@KH B*phCJOJo(aJ@KH#B*phCJOJo(aJ>*@KHĂƂʂ΂Ђ҂Ԃւ؂܂ނĹwlaVK@5B*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJKHB*phCJOJo(KHB*phCJOJKHB*phCJOJo(KHB*phCJOJKH Ƚ{peZOD9B*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KH"$&(*,02468:>@Ƚ{peZOD9B*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KH@BDFHLNPRTVZ\^`btȽzup_M<3B*phCJo( B*phCJOJo(aJ@KH#B*phCJOJo(aJ>*@KH B*phCJOJo(aJ@KH B*ph B*ph B*ph B*pho(B*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHB*phCJOJ KHăƃȃڃ܃ރ΄Є̿zhXMB/$B*phCJOJQJ^Jo(aJKHB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJ$OJQJo(aJ$5"B*phCJ$OJQJo(aJ$5\B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(@B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJo(B*phCJ>*B*phCJOJQJo(B*phCJo(>*B*phCJo(>*B*phCJ>*:<HV^jrϻp\I5$!B*phCJOJQJ^JaJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKHB*phCJaJ'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH ؅ $:űlYE2!!B*phCJOJQJ^JaJKH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKHB*phCJo(aJ$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH ȆԆ"ʹn[J9&$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH!B*phCJOJQJ^JaJKH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH "(248:>@BDFHNűwdPE7*B*phCJOJQJo(B*phCJOJQJ5\B*phCJo(aJ'B*phCJo(aJmHsHnHtHU$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH NP`ḃ *ʿ{pdYMB6B*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJB*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJB*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJB*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJB*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJ"B*phCJ$OJQJo(aJ$5\"B*phCJ$OJQJo(aJ$5\ B*phCJOJ PJ QJo(aJ*.:NP~܈ވ "TVͺyncXMB7,B*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJ'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KHB*phCJo(aJB*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJ$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKHB*phCJo(aJʉ̉҉ǴyfR?4B*phCJo(aJ$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJQJ^Jo(aJ>*KH$B*phCJOJQJ^Jo(aJKHB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJ>*B*phCJo(aJB*phCJo(aJ "$0268:@BDFJLʿuB*phCJo(aJo(o(0J!U0J!mHsHnHtHU0J!U0J!U0J!UB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(aJ'B*phCJo(aJmHsHnHtHU---.... .^............a$$a$$d,d,a$$a$$^^a$$...P//0r00001112*2~ dhWD` dhWD,` & Fdh d,WD` d,WD`a$$ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`WD ` a$$VD*2P2j2223J3z333444{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` 45T55566@6x66666{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` 67777 7|77:8T8b8v888v dhWD` dhWD` dhWD`dh d,WD-`- dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` 89H9b9~9999999::{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` :;< <:<b<<<<<=2=^==v dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dh dhWD` dhWD` ====>0>L>z>>>?(??{ dhWD` dhWDN`N dhWDN`N dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` ?@l@@@ApAABvBBBfCtC{vdh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` tCC$D8DDDD\EEF4F\FFw dhWD` dhWD` dh@&WD` dhWD` dhWD` dhWD` dh@&WD` dhWD` dhWD` dh@&WD` dhWD` dh@&WD` FFFF G GjGzGHHHbIrJJt dDWD` dDWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dh dhWD` dh@&WD` dhWD` dh@&WD` dhWD` dhWD` JJ:KKKKL,LZLLLLkdD ^WD`dD ^WD` dDWD`dD ^WD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD` dDWD` L$MVMMMNNNlOvO|OOwk dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If & F 8dh 8C$WD` dDWD`dD dDWD` dDWD` dDWD`dD ^WD`dD ^WD` OOOOO=1% dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT4494490H$\oC $555?5 dpa$$$IfOOOtPvP($$If:V TT4494490$\oC $555?5 dp$If dpa$$$If dpa$$$IfvPPPPPQ dp$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$IfQQQQQI=1% dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT4494490X$\oC $555?5Q,R.R0R:R@4( dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT4494490X$\oC $555?5 dp$If:R@RRRR4( dpa$$$If$$If:V TT4494490X$\oC $555?5 dp$If dpa$$$IfRRRS S($$If:V TT4494490X$\oC $555?5 dp$If dpa$$$If dpa$$$If S"S,S2S\SS dp$If dp$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$IfSSSSSI=1% dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT4494490X$\oC $555?5SSS.U0U($$If:V TT4494490U$\oC $555?5 dp$If dpa$$$If dpa$$$If0U:UFUPUVU`U dp$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If`UbUdUfUlUI=1% dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT4494490U$\oC $555?5lUUUUU@4( dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT4494490U$\oC $555?5 dp$IfUUUUU4( dpa$$$If$$If:V TT4494490U$\oC $555?5 dp$If dpa$$$IfUUUUU($$If:V TT4494490U$\oC $555?5 dp$If dpa$$$If dpa$$$IfUUUUU dp$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$IfUUUUVI=1% dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT4494490Z$\oC $555?5VVV V"V@4( dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT4494490U$\oC $555?5 dp$If"V(VLVNVPV4( dpa$$$If$$If:V TT4494490U$\oC $555?5 dp$If dpa$$$IfPVVVVVW"XdXnd_TI> dhWD` dhWD` dhWD`dh & FdhC$$$If:V TT4494490L$0o$55" dp$IfdXXXX(YDYYZZZZ[b[~sh dhWD` dhWD` dhWDb`b dhWD` dhWD`dha$$1$-DM UD]WD`dhUD]WD` dhWD` dhWD`dh0`0dh0`0dh0`0 b[[[[[[[[[[[[wraa$$1$$$9D $$IfFfa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If dha$$ [[[\`````a*araa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If *anaaaaaaabbbraa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf0a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If b"b,b.b2b:bPbbbtbxbbraa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfpa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If $$If:V 44l44l0_*֞A6!M$& FpF5&5555u5U5PFf$$If:V 44l44l0*֞A6!M$& FpF5&5555u5U5PFf6$$If:V 44l44l0*֞A6!M$& p5&5555u5U5PFf0$$If:V 44l44l0_*֞A6!M$&5&5555u5U5PFfp$$If:V 44l44l0_*֞A6!M$&5&5555u5U5PFfe $$If:V 44l44l0_*֞A6!M$&5&5555u5U5PFfZ $$If:V 44l44l0_*֞A6!M$&5&5555u5U5PFfO $$If:V 44l44l0_*֞A6!M$&  ! )"#$%&'(1*+,-./0e23456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPbRSTUVWXYZ[\]^_`ajcdfghikbbbbbbbbbbb~ma$$1$$$9D $$IfFfZ a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfe bbbcccc c$c,cBcraa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfO a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If BcHcTcXc`cbcfclccccraa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfDa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If cccccccccccraa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf9a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If cccd0d>dddddd~ma$$1$$$9D $$IfFf#a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf. ddddDeHeLeNeTe\eteraa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If te|eeeeeeeeeeraa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If eeeeeefff"f&fraa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 5&5555u5U5PFfD$$If:V 44l44l0_*֞A6!M$&5&5555u5U5PFf9$$If:V 44l44l0_*֞A6!M$&5&5555u5U5PFf.$$If:V 44l44l0*֞A6!M$&5&5555u5U5PFf#$$If:V 44l44l0*֞A6!M$&5&5555u5U5PFf$$If:V 44l44l0_*֞A6!M$&5&5555u5U5PFf $$If:V 44l44l0*֞A6!M$& 5&5555u5U5PFf$$If:V 44l44l0_*֞A6!M$& FpF5&5555u5U5PFf$$If:V 44l44l0&f(f.f@fBfDf90 $$If:V 44l44l0V*0A& p5&5\&a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFfDfff&k~kkkkl.lRlfllm}r dhWD` dhWD` WD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dh dhWD` dhWD` dhWD` mnpnn ooJoopp2pvpq~s dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` WD` & FdhC$ & FdhC$WD` dhWD` dhWD` q,r.r0r2r4r6r8r:rr@rVrXr{vdh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` Xrprrrrrrs ss&s(shstttttt8uWD ` WD0`0WD0`0a$$dhdhdhdhdhdhdhdh8uNuuuuuuuuuuuv4vv0wtww dha$$WD` dhWD` dhWD`dh^WD4`4dha$$a$$]w*x`xxFyyyFzz {v{{|{ dWDh`h dWD` dWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` ||&|>|@|||||||}{oc dha$$$If dha$$$If dha$$$If dha$$$If dha$$$If dha$$$IfdhG$VDr^rUDY]dhG$VDr^rUDY]dhG$UDY]WDn`n dhG$UDY]dhG$VDq^qUDY]  d4n $*/T370000 5<55$ 5555"5 T5 5 5 Ff$$If:V 44l44l0 d4n $*/T370000 5<55$ 5555"5 T5 5 5 Ffg"$$If:V 44l44l0 d4n $*/T370000 5<55$ 5555"5 T5 5 5 Ff;%$$If:V 44l44l0 d4n $*/T370000 5<55$ 5555"5 T5 5 5 Ff($$If:V 44l44l0 d4n $*/T370000 5<55$ 5555"5 T5 5 5 Ff*$$If:V 44l44l0 d4n $*/T370000} }*}4}<}D}N}P}R}T}V}X}Z}\}| dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFf dha$$$If dha$$$If dha$$$If dha$$$If dha$$$If dha$$$If \}^}`}b}d}f}h}j}l}n}p}r}t}v}x} dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFfg" dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$Ifx}z}|}~}}}}}}}}}}}} dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFf;% dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If}}}}}}}}}}}}}}} dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFf( dh$If dh$If dh$If dh$If}}}}}}}}}}}}}}} dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFf* dh$If dh$If dh$If}}}}}}}}}}}}}}} dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFf- dh$If dh$If}}}}~~~~~~v dha$$$If dha$$$If dha$$$If dhG$UDY] dhG$UDY]dhG$UDY]WDn`n dhG$UDY] dhG$UDY] dhWD`dhdhFf0 dh$If x dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFf_3dh UD_]WD;`;$If dha$$$If dha$$$If dha$$$If dha$$$If dha$$$If 5<55$ 5555"5 T5 5 5 Ff-$$If:V 44l44l0 d4n $*/T370000 5<55$ 5555"5 T5 5 5 Ff0H$$If:V 44l44l0  #(#-p5$$$$ 55 5T55 5l5 55 MFf_3H$$If:V 44l44l0  #(#-p5$$$$ 55 5T55 5l5 55 MFf5H$$If:V 44l44l0  #(#-p5$$$$ 55 5T55 5l5 55 MFf8H$$If:V 44l44l0  #(#-p5$$$$ 55 5T55 5l5 55 MFfU:H$$If:V 44l44l0  #(#-p5$$$$ 55 5T55 5l5 55 MFf<L$$If:V 44l44l0  #(#-p5 "$&( dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFf5 dh$If dh$If dh$If dh$If(*,.02468:<>@BD dh$If dh$If dh$IfFfU: dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFf8DFHJLNPRTVXZ\^` dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFf< dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If`bdfhjlnprtvxz| dh$IfFfOA dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFf> dh$If dh$If|~ dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFfC dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfFH dh$If dh$IfFfE dh$If dh$If dh$If dh$IfHJL "$,zupe`NLdhG$VDr^rUDY]dh dhWD`dhdh$$If:V 44l44l00(p55(5\ ,BDƂ̂ a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$IfWD ` ̂΂$$If:V 44l44l0eֈqcx4 !555555΂Ђ҂Ԃւ؂ڂ a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$Ifڂ܂$$If:V 44l44l0cֈqcx4 !555555܂ނ a$$^$If a$$^$If a$$^$Ifa$$^UDw]$If a$$^$If a$$^$If$$If:V 44l44l0Oֈqcx4 !555555 a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If$$If:V 44l44l0sֈqcx4 !555555 a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If$$If:V 44l44l0Rֈqcx4 !555555 a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If$$If:V 44l44l0Zֈqcx4 !555555 a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If "$$If:V 44l44l0aֈqcx4 !555555"$&(*,. a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If.0$$If:V 44l44l0iֈqcx4 !55555502468:< a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If<>$$If:V 44l44l0Uֈqcx4 !555555>@BDFHJ a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$IfJL$$If:V 44l44l0kֈqcx4 !555555LNPRTVX a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$If a$$^$IfXZ\$$If:V 44l44l0ֈqcx4 !555555\^`bƃȃ܃ރЄ<zdhZZa$$G$1$4$dw^wUDY]dw^wUDY]dhG$UDY]WD K `K dhG$UDY] dhWD` dhWD` dhWD`WD `WDl`<BFPb{fWdw^wUDY]dha$$G$VDq^qUDY]d ] dhUDY]dhZZa$$G$1$4$v`vdhZZa$$G$1$4$X`XdhZZa$$G$1$4$X`XdhZZa$$G$1$4$X`XdhZZa$$G$1$4$dhZZa$$G$1$4$ ވ "V̉yn dhUDY] dhUDY] dhUDY]dhUDY]WDd`dhUDY]WDd`dh"]"WDd`dh"]"WDd`dh"]"dh"]"WD0`0dh"]"WD0`0d ] 40J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*H*]XOXfont7140J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*H*]VOVfont3110J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]XO!Xfont8140J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*H*]VO1Vfont1110J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] ...0J11L22z3^45D55>662889:><2=(>?v@BDFGHJLNO2SUWXxYZ[[[[\P]]__"`n``laaa"bPbbbbc,cXcccccXdddBeZeeeef,fgJLX\<JL   !&AG.[x @Times New Roman-([SO7$.{$ CalibriS4 MingLiUPMingLiU-ExtB?4 .Cx @Courier New- |8ўSO5$ .[`) ( TahomaA4 N[_GB2312N[G$ HelveticaArialA4 wiSO_GB2312wiSO1NSe-N[3$ .[x @Arial1 P<*_oŖўO MinchoYu Gothic UI b h e NUSERs~k QhCӢgsX$ qf!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[l0P)?!s2{{{H&j.Md^r1G5h/19X$-Q{\U*4C7KW[n%(7h$UeRjM4@`g7`tp 7< a 1e s RW y f O<V7-''<W_2 =lFAmvY;`6nsok3Hovz+_<5=ziot 8CR&[[ 7Uc(Z eks#3-J6N4sDf;{yzt+r=?\uf G }\ 4_ !G! S!;a!"5-"l8"UZ"#0#D#O#`#b#Wf#f#}#D$%]\%^%b%*&&$4&4&m&M&n'%' `'.((-{(r )-+)YC)C)E)_])m)'** 4*..(.x,. /!/5/9n071v 11="1[X1_12%2-2623Rn3c44/D4,Q4Y45,5L5H$6%6>6Q677 7 2757~X7V]7v7+/8>8 997[9w9:R:~z:6<K9<x<Zx<@=:=N=s[=@>#>d0>B>M>8?C??@,@$Y@ }@ATB*BdVBzvBUzBC %CAD3DuEc\cfc|dGde'e+e^e\cef$f&fUCfIfgMg`g'rg|g h2iv4ij7im9ivBi@OiUiViqijljsj,k:k_kIpkukRlolncn}noNoGOoZo`o pp`p}pMqYQqvqr4/r>rssds!s8s>smps;tBUts uMuv"vk1vMLv@_v!evG>wAw]wB_wx4x6IxSxPyQyVy_ycyzz(zp=z;Szxczmz{4{}d{rr{6 }\%}Y}Ea}h~v~<\%DDfTA#SW $,28@W3~-0C4KW[]u=4BI$\bzqa&} -;@iv x%WEb\H$16XT009IT`!Bb-UJ{-73Ab()h0)=a kyKOuQU }<OQhU{ %Zs{|+8WW.Bn9hCJ lrt(/ 8[Ly 2m6 XU_n ^.SCDEb S.0E = MLaz(6cO.>p>J\gR-Rs2Q#"l[1l4yK% #S3^BL}bgFi1xO jBr{sU +-Op5;AD'j34>1E_ zz!/@!i6lIyP@TUtl:t` \is|el%m2:Y S%T*? P=NDqG!,;(AcA_5 ;^NZaK *-/GCVL_l8=&BBSX EZcfo Y&QViyT 0;hiu| -?qP|~{G"D=_oc ^N(B2IPTjp.>\pQ)EF{?F S0 CS,OdUrU/{N-!<HVr+MoJW"PzM&05WYw-9 ~^kr.EJ*z 3Vkpq(6 %6[jVY& p)>MTA,j@tC)vP iL#&fX?^h jxy~@t^vXMTrwJ'3<[@jy~4Eu+Z0K2u9B;gL&fs?+ie# jj +RY*j6#`%KQfr `,"LluMv51I4HIOYGViokq ww,0Vbr.Ur H-W29/zlBbxz C4HIBdns;8K@aqb+`L#!+2Mbc] Z 3vvD]]k~ PA qU lR mEj*ph1rn"nj#,g$G''(cs6(J R(dD+v/,N/\0q71 {3?^5>);:@BDFHJa$$a$$ 9r 9r 9r #$&` 9r  9r 9r 9r #$&` 9r dhUDY] dhUDY] dhUDY]JL dhUDY]70. A!l#"$%S2P18 04A .!#"$n%S2P1801. A!l#"l$%S2P18$$$$ 55 5T55 5l5 55 MFf>L$$If:V 44l44l0  #(#-p5$$$$ 55 5T55 5l5 55 MFfOAL$$If:V 44l44l0  #(#-p5$$$$ 55 5T55 5l5 55 MFfCL$$If:V 44l44l0  #(#-p5$$$$ 55 5T55 5l5 55 MFfEMt&A &A!! _Hlt529243434 _Hlt49673248 _Hlt49764523 _Hlt49764513 _Hlt49764623 _Hlt15786849 _Hlt15786850 _Hlt529244298y&Ay&A commondata,<eyJoZGlkIjoiZjJlZDk0NjFmODQ4Mzg0YzNmMDI4YWUxYzgxMGU4OGMifQ==@